Анотація

Р е ц е н з е н т и:

М. М. Костенко, доктор геологічних наук, голова Науково-редакційної ради Держгеонадр України, провідний науковий співробітник УкрДГРІ;

А. М. Карпенко, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник ІГН НАН України

Монографія складається з двох частин. У першій частині розкривається новий погляд на формування четвертинного покриву в Україні та загалом (переважно субаеральних фацій), а також на походження лесу. Обґрунтовано існування недослідженого дотепер геоеолового (афляційно-дефляційного) чинника, який полягає у властивості різних ділянок земної поверхні або притягувати, або відштовхувати атмосферний пил. Наочним прикладом території з переважанням осідання-акумуляції пилу впродовж плейстоцену є території з лесово-ґрунтовим покривом центральних і південних регіонів України, тоді як на півночі (на Поліссі) під час квартеру переважали умови винесення (дефляції) з поверхні пилуватих часток. Розкрито просторові й часові закономірності змін цього чинника. Акцентовано увагу на тому, що саме послідовність змін знака та інтенсивності згаданого чинника кожної ділянки визначає її стратиграфічну (кліматостратиграфічну) будову та літологічний склад четвертинного покриву. Обґрунтовано електростатичний зміст геоеолового чинника, розглянуто його фізичні, атмосферні, геологічні, географічні та інші аспекти, а також зв’язок з неотектонічними процесами. Описано модель глобального геоеолового морфо-літогенезу, де території акумуляції й дефляції атмосферного пилу є сторонами єдиного процесу. Детально розглянуто інші палеогеографічні (геологічні) чинники й зауважено на неможливості взяття будь-якого з них за основу всіх геоеолових явищ.

У другій частині стисло висвітлено методологічні та методичні основи, завдяки яким вдалося отримати результати дослідження явища геоеолового морфо-літогенезу. Розглянуто такі головні методологічні аспекти, як палеогеографічна етапність, документативний підхід і неотектогенез, які започаткував М. Ф. Веклич з однодумцями й послідовниками, а також “Схему стратиграфії та періодизації пізнього кайнозою України”. Частину методологічних основ, зокрема неотектогенез та деякі інші, розробив автор і їх опубліковано вперше.

Для геологів-практиків, палеогеографів, геофізиків, кліматологів, гідрогеологів, науковців різних галузей наук про Землю, студентів вищих навчальних закладів відповідної тематики, а також усіх допитливих, хто цікавиться природознавством, а також загальними закономірностями природи та її розвитку.

Затверджено до друку вченою радою Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ)
ISBN 978-966-7896-80-5

© Веклич Ю. М., 2018
© УкрДГРІ, 2018

на попередню сторінку