Ухвала Геофоруму-2019 у форматі *.pdf МРУ-01-2019

м. Одеса, 17-22 червня 2019 р.

За підтримки Державної служби геології та надр (Держгеонадр) України Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) з 17 по 22 червня 2019 року організував і провів у м. Одеса Шостий Міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» (Геофорум – 2019).

Метою Геофоруму-2019 були:

 • розгляд науково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на максимальне забезпечення України власною мінеральною сировиною на основі дотримання принципу сталого розвитку;
 • обмін досвідом з геологічного вивчення та використання надр;
 • обговорення актуальних проблем геологічної галузі й надрокористування;
 • налагодження співпраці науковців і виробничників з надрокористувачами всіх форм власності;
 • консолідація зусиль наукових й виробничих організацій у пріоритетних напрямах діяльності та реформуванні геологічної галузі.

У роботі Геофоруму-2019 взяли участь 94 учасники з понад 40 підприємств і наукових установ Держгеонадр (УкрДГРІ, ДКЗ України, ДНВП «Геоінформ», ДГП «Геолекспертиза», ДП «Укргеофізика», ДРГП «Донецькгеологія», Причорномор ДРГП, ПАТ «Національна акціонерна компанія «Надра України», ДП «Укрнаукагеоцентр»); вітчизняних академічних інститутів (Інститут геологічних наук, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка, Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна, Інститут геохімії навколишнього природного середовища, Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного; Інститут фізики гірничих процесів); закладів вищої освіти (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, НТУ «КПІ ім. І. Сікорського», Національна металургійна академія України, Полтавський НТІ ім. Ю. Кондратюка); НАК «Нафтогаз України», ПАТ Укргазвидобування; низки видобувних і сервісних підприємств та представники зарубіжних наукових установ і компаній.

На Геофорумі-2019 було розглянуто широке коло питань, у тому числі:

 1. Необхідність створення Державного Сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу.
 2. Пріоритетні напрями розвитку та відновлення мінерально-сировинної бази України (вуглеводні, рудні та нерудні корисні копалини, підземні води).
 3. Стан і перспективи регіональних геологічних та еколого-геологічних досліджень території України.
 4. Новітні геолого-геофізичні технології пошуків і розвідки родовищ корисних копалин.
 5. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин як регулятор оптимального користування надрами.
 6. Законодавча та нормативно-правова база надрокористування.
 7. Перспективи збереження геологічних пам’яток України.

Геофорум-2019 ВІДЗНАЧАЄ:

Впродовж останніх десятиліть через відсутність системного реформування геологічної галузі, несвоєчасне і недостатнє фінансування геологорозвідувальних робіт (ГРР) накопичилося багато проблем. Як і в попередні роки, у програмних, усних і стендових доповідях учасники Геофоруму неодноразово наголошували на необхідності реформування геологічної галузі для забезпечення ефективного функціонування інституцій у сфері, пов’язаній із надрокористуванням та охороною довкілля; суттєвого поліпшення організаційної роботи центрального органу виконавчої влади, передовсім шляхом суттєвого збільшення у його штаті фахівців-геологів; запровадження та проведення державного моніторингу надрокористування.

Досі в нашій державі була відсутня цілісна система зберігання і використання первинної геологічної інформації. У 2018 році постановою Кабінету Міністрів України було затверджено Порядок розпорядження геологічною інформацією, який передбачає створення Державного Сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу. У доповіді Сергія Гошовського було наведено основні завдання Сховища, які включають зберігання, надання у користування та наукові дослідження первинної геологічної інформації.

У низці доповідей було розглянуто використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії в Україні, наведено приклади успішних наукових і технічних проектів тощо.

Значна частина доповідей стосувалася стану та напрямків вдосконалення нормативно-правового, законодавчого та кадрового забезпечення геологічної галузі.

Численні доповіді були присвячені питанням наукового супроводу ГРР і надрокористування на різних етапах і стадіях, зокрема обґрунтуванню оптимальних напрямів робіт на стратегічно важливі корисні копалини (вуглеводні, руди кольорових і благородних металів, підземні води тощо), методиці їхнього проведення, інтерпретації результатів, побудові геологічних моделей, геолого-економічній оцінці, еколого-геологічним питанням, проблемам регіональних геологорозвідувальних робіт, а також пошукам нетрадиційних вуглеводнів на шельфі Чорного моря.

Представники надрокористувачів наголосили на необхідності подальшого вдосконалення законодавчої бази надрокористування в Україні, в т.ч. внесення змін до статей 26 (п.2.3) і 45 Кодексу України про надра та до Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин державного значення.

Геофорум-2019 УХВАЛИВ:

 1. Відзначити необхідність активізації робіт зі створення Державного Сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу та забезпечення їхнього пріоритетного фінансування.
 2. Звернути увагу Мінприроди України і Держгеонадр України на незадовільний стан фінансування ГРР державних геологічних підприємств. Наголосити на необхідності змін порядку фінансування соціально важливих напрямів ГРР.
 3. Рекомендувати Держгеонадрам України затвердити перелік пріоритетних напрямів геологорозвідувальних робіт, які мають стратегічне і соціальне значення, з урахуванням досвіду геологічних служб країн Європи (бази даних, картування, екогеологія, гідрогеологія тощо) і забезпечити їхнє першочергове і безперебійне фінансування з державного бюджету;
 4. Прискорити роботи з удосконалення законодавчого та нормативно-методичного забезпечення надрокористування.
 5. Розробити заходи з розширення джерел фінансування ГРР за рахунок запровадження цільових ставок відрахувань для відновлення мінерально-сировинної бази, залучення коштів інвесторів та місцевих бюджетів. Вжити заходів для відновлення у Державному бюджеті України захищеної статті на фінансування геологорозвідувальних робіт.
 6. Вважати за доцільне проведення постійного моніторингу ресурсної бази, переоцінки запасів корисних копалин та внесення відповідних змін до Державних балансів корисних копалин.
 7. Вважати за необхідне поглиблення досліджень перспектив України з видобутку нетрадиційної вуглеводневої сировини шляхом організації пілотного науково-дослідного проекту буріння пошуково-розвідувальних свердловин на вуглеводні нетрадиційного типу із залученням коштів інвесторів.
 8. Підготувати до видання монографію «Гідрогеологічне районування території України в світлі сучасних уявлень».
 9. Створити громадську організацію зі збереження геологічної спадщини, передовсім геологічних пам’яток України.
 10. Підготувати та провести у 2020 році Геофорум-2020.
 11. Доручити УкрДГРІ підготувати інформацію про результати «Геофоруму -2019» та розмістити її на офіційному сайті Держгеонадр, а також опублікувати найкращі доповіді у фахових виданнях «Мінеральні ресурси України» та «Збірник наукових праць УкрДГРІ».

Співголова оргкомітету                                                  С.В. Гошовський