N 1-2’2018

Титул 1 pdf_sign
Зміст 5 pdf_sign
Лисенко О. А., Бобров О. Б., Тупікова Н. Б. ГЕОЛОГО-ФОРМАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА (історичний нарис, сучасний стан, проблемні питання) 9 pdf_sign
Зинчук Н. Н. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТОВ ГИПЕРГЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД (на примере Сибирской платформы) 26 pdf_sign
Деревська Е. І., Пилипчук О. М. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ “ТРАХТЕМИРІВ” 46 pdf_sign
Нечаев С. В. АКАДЕМИЧЕСКОЕ НАЧАЛО И РЕАЛЬНЫЙ ВКЛАД УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО ИНСТИТУТА В ПОЗНАНИЕ МЕТАЛЛОГЕНИИ УКРАИНЫ 58 pdf_sign
Васильєва І. В. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРІД ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 64 pdf_sign
Лукін О. Ю., Пригаріна Т. М. ГАЗОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАДР УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОСВОЄННЯ 78 pdf_sign
Гулій В. М., Лепігов Г. Д. ГЕОЛОГІЧНІ, ГЕОХІМІЧНІ ТА ІЗОТОПНІ МОДЕЛІ КОНЦЕНТРАЦІЙ МЕТАНУ В УКРАЇНСЬКИХ ВУГІЛЬНИХ БАСЕЙНАХ 90 pdf_sign
Кучма Л. М., Мельничук Т. В., Мироненко С. О., Шапран А. Б. ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЇХНЬОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 103 pdf_sign
Рой М. М. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОРИДОР ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОДЕБІТНИХ СВЕРДЛОВИН У РАЗІ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 110 pdf_sign
Трегубенко В. І. , Косогон З. П. КОМПЛЕКСНИЙ СЕЙСМОПРОГНОСТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РЕГІОНАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ ПУНКТІВ ЗА 2000–2015 РОКИ 122 pdf_sign
Карабин В. В. МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ФЕНОЛАМИ НА ДІЛЯНКАХ ВПЛИВУ НАФТОГАЗОРОЗВІДУВАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ БОРИСЛАВСЬКО-ПОКУТСЬКОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО РАЙОНУ 133 pdf_sign