N 3’2018

  • [Титул, зміст] 2 МРУ-03-2018
  • Костенко М. М. [Геологічне довивчення раніше закартованих площ та створення Держгеолкарти масштабу 1:200 000 – важливий етап геологічного вивчення надр території України (здобутки і проблеми)]{Geological additional research of previously investigated areas and creation of the State geological map (1:200 000) – important stage of geological research of Ukraine territory (achievements and problems)} 3-12 МРУ-03-2018
  • Алієв Ад. А., Аббасов О. Р., Ібадзаде А. Дж., Мамедова А. Н. [Органіко-геохімічні дослідження горючих сланців Прикаспійсько-Губинського району (Азербайджан)]{Organic-geochemical study of oil shales in Pre-caspian-Guba region (Azerbaijan)} 13-18 МРУ-03-2018
  • Щербак О. В., Яковлєв Є. О., Долін В. В. [Моделювання гідрогеофільтраційного поля ґрунтових вод у зоні впливу металургійного виробництва]{Modeling of hydrogeofiltration groundwater field in the influence zone of metallurgical production} 19-25 МРУ-03-2018
  • Рудько Г. І., Ткаченко М. В., Литвинюк C. Ф. [Правові особливості розпорядження геологічною інформацією під час геолого-економічної оцінки запасів та ресурсів корисних копалин України]{Legal features of geological information arrangement during the economic-geological evaluation of mineral reserves and resources in Ukraine} 26-31 МРУ-03-2018
  • Карабин В. В. [Чинники просідання та підтоплення територій вуглевидобутку Червоноградського гірничопромислового району]{Factors of subsidence and flooding of the coal mining areas of the Chervonograd industrial mining region} 32-36 МРУ-03-2018
  • Бондар Г. М. [Геологічні умови формування вторинної поруватості і закономірності її розподілу в гірських породах]{Geological conditions of secondary porosity formation and its distribution in rocks} 37-41 МРУ-03-2018
  • Орловський В. М., Похилко А. М. [Полегшені тампонажні суміші}{Light cement mixtures} 42-45 МРУ-03-2018
  • [Пам’яті відомого українського геолога і мудрого керівника Дмитра Сергійовича Гурського] 46-47 МРУ-03-2018