N 4’2017

[Титул]{Title} 1-2 pdf_sign
[Зміст]{Content} 5-6 pdf_sign
Ісаков Л. В., Хоменко Д. Ю. [Рідкіснометалеві пегматити зеленокам’яних структур, пов’язаних з Криворізько-Кременчуцькою зоною (Середньопридніпровська мегаструктура Українського щита)]{rare-metalic pegmatites of greenstone structures flanking the kryvorizko-kremenchutska zone (Middle Prydniprovska megastructure of the Ukrainian shield)} 9-23 pdf_sign
Зинчук Н. Н. [О литологическом и минералогическом составе осадочных алмазоносных толщ Сибирской платформы]{About lithological and mineralogical composition of sedimentary diamondiferous thicknesses of Siberian platform} 24-43 pdf_sign
Бобров О. Б., Сукач В. В., Лисак А. М., Шпильчак В. О., Меркушин І. Є., Ісаков Л. В., Степанюк Л. М., Лисенко О. А. [Славгородський Чарнокіт-гранулітовий структурно-формаційний комплекс Українського щита. Стаття 3. Петрографія та петрохімія плутонічних утворень]{Slavgorodskyi charnockite-granulite structural-formational complex of the Ukrainian shield. Article 3. Petrography and petrochemistry of the plutonic rocks} 44-59 pdf_sign
Борняк У. І., Гулій В. М. [Природні камені у фундаменті історичних будівель Галичини]{Natural stones in the basement of the Galisian historical buildings} 60-68 pdf_sign
Богдасаров М. А., Рудько Г. И. [Перспективы ископаемой смолоносности территории Северной Евразии]{Prospects for fossil resin-yielding deposits in the territory of Northern Eurasia} 69-77 pdf_sign
Веклич Ю. М. [Результати польових досліджень четвертинного періоду (Український геологорозвідувальний інститут, 2017 рік)]{Results of field studies of the quaternary (Ukrainian state geological research institute, 2017)} 78-88 pdf_sign
Зур’ян О. В., Шапран А. Б., Качалова О. І., Ісонкін О. О., Кучма Л. М., Марченко Ю. Ф., Величко Т. В. [Про забезпечення прозорості розрахунків під час визначення вартості родовищ корисних копалин]{about the transparency of calculations when determining the value of the mineral deposits} 89-98 pdf_sign
Коломійченко Б. Ф., Бесценна Л. Г., Кролевецька Г. С. [Окремі аспекти щодо створення (оновлення) нормативної бази з планування, фінансування та проведення геологорозвідувальних робіт]{The separate aspects of the creating (updating) the normative base for planning, financing and conducting of exploration works} 99-114 pdf_sign
Василенко Т. А., Гріньов В. Г., Кірілов А. К., Молчанов О. М., Камчатний О. А., Пронський Є. О. [Зв’язок колекторських властивостей викопного вугілля з особливостями структури вугільної речовини]{Relationship of collecting properties of fossil coal with the features of the structure of coal matter} 115-125 pdf_sign
[Вітаємо з ювілеєм Георгія Григоровича Лютого]{Congratulations with anniversary G. G. Lyutyi} 126-127 pdf_sign
Лютий Г. Г. [Гіпотеза щодо проникності порід земної кори на великих глибинах]{Hypothesis of earth crust rocks permeability at great depths} 128-137 pdf_sign
[Вітаємо з ювілеєм Михайла Дмитровича Красножона]{Congratulations with anniversary M. D. Krasnozhon} 138-139 pdf_sign
Лисенко О. А. [Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування (підсумки IV Міжнародної науково-практичної конференції)]{Subsoil use in Ukraine. Prospects for investment (the results of the IV International scientific and practical conference)} 140-146 pdf_sign
[Пам’яті Арнольда Євгеновича Кулінковича]{In memory of A. Ye. Kulinkovich} 147-148 pdf_sign
[Пам’яті Віктора Петровича Лебедя]{In memory of V. P. Lebid} 149-150 pdf_sign
[Зміст збірників наукових праць УкрДГРІ за 2017 рік]{Contents of scientific proceedings of UkrSGRI in 2017} 151-153 pdf_sign