Матеріали Міжнародного геологічного форуму “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво” (Геофорум-2017)

ТИТУЛ pdf_sign

ЗМІСТ pdf_sign 

ГОШОВСЬКИЙ С.В., КРАСНОЖОН М.Д., ЛЮТА Н.Г. УКРДГРІ – 60 років у авангарді геологічної галузі 1 pdf_sign

АКУЛЕНКО Г.В., ІЛЬЇН В.В. Основні закономірності формування та локалізації вогнетривких і керамічних глин Донецької провінції 6 pdf_sign

АЛЕКСАНДРОВА А.В. Аналіз результатів дослідження мезозойсько-кайнозойських вугленосних формацій України 11 pdf_sign

БОБРОВ О.Б., ГОЖИК П.Ф., ШЕСТОПАЛОВ В.М., ГАВРИЛЮК Р.Б. Концептуальні засади реформування геологічної галузі України 15 pdf_sign

БУБЛЯСЬ В.М. Електричні явища атмосфери і літосфери та їх роль у геологічних процесах 19 pdf_sign

ВАСИЛЕНКО Т.А., КИРИЛЛОВ А.К., МОЛЧАНОВ А.Н., ГРИНЕВ В.Г., ПРОНСКИЙ Е.А., КАМЧАТНЫЙ А.А. Оценка коллекторских свойств ископаемых углей как источника шахтного метана 25 pdf_sign

ВАСИЛЕНКО А.П. Особливості геолого-економічної переоцінки комплексних родовищ неметалічних корисних копалин (на прикладі Шебелинського родовища крейди і глин) 29 pdf_sign

ВАСИЛЬЕВА И.В. Проблемы интерпретации данных геологоразведочных работ на уголь в Донбассе 32 pdf_sign

ВЕКЛИЧ Ю.М. До електричної складової літосфери 35 pdf_sign

ВЕРГЕЛЬСЬКА Н.В., ПЛУЖНІКОВА В.Л. Екологічний аспект використання вуглеводневих ресурсів альтернативних джерел 38 pdf_sign

ВЕРНИГОРОВА Ю.В. Стратиграфічні схеми неогенових відкладів Південної України 42 pdf_sign

ВОЙТЕНКО Ю.І., ПРОЖОГІНА О.І. Особливості технології гідророзриву пласта в глибоких свердловинах 47 pdf_sign

ВУЛЬ М.Я., ЗУР’ЯН О.В., СТАРИНСЬКИЙ В.О. Динаміка, сучасний стан та перспективи подальшого розвитку геологорозвідувальних робіт в західному нафтогазоносному регіоні України 48 pdf_sign

ГАЛЕЦЬКИЙ Л.С., ЧЕРНІЄНКО Н.М., НАУМЕНКО У.З. , АЛЕКСАНДРОВ О.Л. Ефективність державної політики щодо раціонального використання мінерально-ресурсного потенціалу України 52 pdf_sign

ГОЛУБ П.С., ГОЛУБ О.Г., ПРИХОДЧЕНКО О.Ю. Інноваційні дослідження колекторських та геомеханічних властивостей керна 58 pdf_sign

ГОШОВСЬКИЙ С.В., ЗУР’ЯН О.В. Екологічні переваги та недоліки технологій використання геотермальних ресурсів як джерела відновлюваної енергії 62 pdf_sign

ГОШОВСЬКИЙ С.В., СИРОТЕНКО П.Т. Допплерівська теорія та оцінка зміни швидкості в морському середовищі при газових просочуваннях з морського дна 68 pdf_sign

ГОШОВСЬКИЙ С.В., ЛІХОШЕРСТОВ О.О. Узагальнення геологічної інформації щодо районів розміщення газових факелів у північно-західній частині Чорного моря 72 pdf_sign

ГРЕКУ Р.Х., ЛИТВИНОВ Д.О., ГРЕКУ Т.Р. Супутникові визначення детальної топографії, малих зсувів земної поверхні і техногенних об’єктів 75 pdf_sign

ГРЕКУ Р.Х., ЛИТВИНОВ Д.О., ГРЕКУ Т.Р. Томографічний метод визначення щільності і вуглеводневих структур за даними гравітаційного потенціалу 80 pdf_sign

ДЕМЧИШИН М.Г., КРІЛЬ Т.В., АНАЦЬКИЙ О.М. Геологічне середовище урбанізованих територій 84 pdf_sign

ДЕМ’ЯНЕНКО І.І. До проблеми перспектив нафтогазоносності східної частини Дніпровсько-Донецької западини і західних околиць Донбасу 88 pdf_sign

ДМИТРІЄВА О.О., ВАРЛАМОВ Є.М., КВАСОВ В.А., ПАЛАГУТА О.А. Рекомендації щодо створення в Україні зон та агломерацій згідно з директивою 2008/50/ЄС 90 pdf_sign

ЖИКАЛЯК М.В., ЛУКІНОВ В.В. Аналіз тенденцій деградації високотехнологічних чинників розвитку метанодобувної галузі в Україні 94 pdf_sign

ЖИКАЛЯК М.В. Інерційний тренд вітчизняної мінерально-сировинної бази гальмує інноваційно-інвестиційний розвиток економіки України 102 pdf_sign

ЖОВИНСКИЙ Э.Я., КРЮЧЕНКО Н.О. Выделение перспективных площадей флюоритоносности на территории Украинского щита 112 pdf_sign

ЗЕРНЕЦЬКИЙ Б.Ф., РЯБОКОНЬ Т.С. До модернізації стратиграфічної схеми палеогенових відкладів Південної України 116 pdf_sign

ЗИНЧУК Н.Н. О связи типоморфных особенностей алмазов с эпохами кимберлитового магматизма 120 pdf_sign

ЗИНЧУК Н.Н. Типоморфные особенности алмазов из различных кимберлитовых диатрем 125 pdf_sign

ЗИНЧУК Н.Н., КОПТИЛЬ В.И. Типоморфные особенности алмазов из кимберлитовых тел северо-востока сибирской платформы 130 pdf_sign

ЗИНЧУК Н.Н., ЗИНЧУК М.М. О составе основной массы кимберлитов 135 pdf_sign

ЗОСИМОВИЧ В.Ю., ЗЕРНЕЦКИЙ Б.Ф., ОЛЬШТЫНСКАЯ А.П., РЯБОКОНЬ Т.С., ШЕВЧЕНКО Т.В Корреляция региоярусов палеогена Северной и Южной Украины 141 pdf_sign

ЗОСИМОВИЧ В.Ю., ШЕВЧЕНКО Т.В. До модернізації стратиграфічних схем палеогенових відкладів Північної України 145 pdf_sign

ІВАНІНА А.В., ПІДЛІСНА О.І., ГОЦАНЮК Г.І., СПІЛЬНИК Г.В., САЛІНСЬКА Г.В. Літолого-палеонтологічна характеристика унікального місцезнаходження міоценової біоти у парку Знесіння, м. Львів 149 pdf_sign

ИКОННИКОВ В.Н., ВАСИЛЬЕВА И.В. Эффективность комплекса ГИС при расчленении угольного разреза и определении физико-механических свойств угольных пластов 154 pdf_sign

КАЛАШНИК А.А., КУЗЬМИН А.В. Металлогеническое разнообразие волновахской рудной зоны приазовского мегаблока Українського щита 158 pdf_sign

КАРМАЗИНЕНКО С.П. Палеопедологічні дослідження плейстоценових ґрунтів на території приазовської низовини 163 pdf_sign

КАРПЕНКО А.М. Оптимізована стратиграфічна схема неогенових відкладів Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції 168 pdf_sign

КЛИМОВИЧ Я.Я., ГОЛУБ П.С., СОЛОДКИЙ В.М. Зростання видобутку нафти і природного газу – стратегія НАК “Надра України” 172 pdf_sign

КОВАЛЬЧУК М.С., ФІГУРА Л.А. Золотоносність та структурно-літологічна модель кори вивітрювання рудоносних порід фундаменту Солонянського рудного поля 176 pdf_sign

КОЛОМІЙЧЕНКО Б.Ф., БЕСЦЕННА Л.Г. Основні напрями удосконалення нормативно-правового забезпечення геологічних досліджень до 2020 року 180 pdf_sign

КОСТЕНКО М.М. Перспективи золотоносності й алмазоносності докембрійських конгломератів Білокоровицької палеозападини 182 pdf_sign

КОСТЮЧЕНКО А.С. Неосвоєні ресурси підземних вод малих артезіанських басейнів Донбасу і прилеглих територій – альтернативне джерело водопостачання в особливий період 186 pdf_sign

КОЧЕТКОВ С.И., ВАСИЛЬЕВА И.В. , ПЛУЖНИКОВА В.Л. Оценка склонности к самовозгоранию углей и некоторые особенности низкотемпературной стадии их окисления 189 pdf_sign

КРАВЧЕНКО О.В., ВЕЛІГОЦЬКИЙ Д.О., АВРАМЕНКО А.М. Підвищення ефективності технологій інтенсифікації нафтових і газових свердловин через використання воденьгенерувальних наносуспензій 195 pdf_sign

КРИВОШЕЄВ В.Т., МАКОГОН В.В., ІВАНОВА Є.З. Комплексні літолого-палеогеографічні дослідження та прискорений прогноз нових пасток вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькій западині 198 pdf_sign

КРОШКО Ю.В., КОВАЛЬЧУК М.С. Цифрове структурно-літологічне моделювання апт-нижньоальбського золотоносного розсипу Канів-Звенигородської палеодолини 204 pdf_sign

ЛЕСЮК Г.В., МОІСЕЄВА Н.П. Питання розлиття та довготривалого зберігання бутильованих мінеральних вод 209 pdf_sign

ЛІВЕНЦЕВА Г.А. Геологічні передумови формування вуглеводневих покладів у техногенних колекторах Львівсько-Волинського басейну 210 pdf_sign

ЛИСЕНКО О.А. Стан освоєння розсипних родовищ України. Перспективи виявлення нових розсипів 215 pdf_sign

ЛИСЕНКО О.А., ВАСИЛЕНКО А.П., КОСТЕНКО М.М. Геологія рудних і нерудних корисних копалин – важливий напрям наукових досліджень УКРДГРІ 221 pdf_sign

ЛЮТА Н.Г. Деякі особливості хімічного складу донних відкладів у межах річкових басейнів України 224 pdf_sign

ЛЮТИЙ Г.Г. Деякі закономірності розподілу температури у верхній частині земної кори 227 pdf_sign

ЛЯШОК А.Ф. Деякі питання класифікації корисних копалин 229 pdf_sign

МАКОГОН В.В. Особливості вторинних теригенних колекторів центральної частини Дніпровсько-Донецької западині на великих глибинах 231 pdf_sign

МАКОГОН Ю.В., МІТЮШКІНА Х.С. Роль міжрегіональної співпраці в забезпеченні енергетичної безпеки країн в умовах сталого розвитку 235 pdf_sign

МАЯЦЬКИЙ О.Б., ВИНОКУРОВА О.Г., ПРОЦЬ В.П. Буркіна Фасо: геологічна галузь, корисні копалини, проблеми, стан та перспективи 240 pdf_sign

МИХАЙЛОВ В.А. Проблеми підготовки кадрів геологорозвідувальної галузі України на сучасному етапі 245 pdf_sign

МОРОЗОВ Ю.П. , БАРИЛО А.А. Шляхи визначення енергетичного потенціалу геотермальних джерел енергії 250 pdf_sign

НАЗАРЕНКО М.В., ХОМЕНКО С.А. Определение конечных контуров карьеров для оптимизации извлекаемых запасов при выполнении геолого-экономической оценки 254 pdf_sign

ОСОКІНА Н.П. Вплив пестицидів на підземні води Київської області, м. Києва 260 pdf_sign

ПЕТРОВА Л.А. Обогащение слоев литием при техногенезе в зоне аэрации аридного литогенеза юго-востока Украины 265 pdf_sign

ПИЛИПЧУК О.М., БЕЛЄВЦЕВА М.Р. Перспективи розвитку геотуризму Одеської області 267 pdf_sign

ПЛУЖНІКОВА В.Л., ВЕРГЕЛЬСЬКА Н.В., ВАСИЛЬЄВА І.В. Вплив геохімічних чинників формування вугільних покладів на окиснення вугілля 270 pdf_sign

ПОПОВА Т.Л. , ПРИГАРІНА Т.М. Фонд нафтогазоперспективних об’єктів як резерв нарощування вуглеводневої ресурсної бази у Східному регіоні 273 pdf_sign

РОМАН В.І., КЕНДЗЕРА О.В., ПОПКОВ В.С., БОГАЄНКО М.В., ЄВСТАХЕВИЧ З.М., ГРИНЬ Д.М., МУКОЄД Н.І. Активний сейсмічний моніторинг надр планет 276 pdf_sign

РУДЬКО Г.І. Роль викопного та відновлюваного палива в майбутній енергетичній системі України 279 pdf_sign

РУДЬКО Г.І., ЛОВИНЮКОВ В.І. Техніко-економічне обґрунтування кондицій як пріоритетний інструмент залучення інвестицій 281 pdf_sign

РУДЬКО Г.І. Енергетичні ресурси геологічного середовища України та їх значення для національної безпеки держави 284 pdf_sign

САНІНА І.В., ЛЮТА Н.Г., ЛЮТИЙ Г.Г., ШЕВЧУК Л.І. Комплексна оцінка еколого-гідрогеологічних умов Українського Полісся 287 pdf_sign

СІРЕНКО О.А. Основні результати сучасного етапу палінологічних досліджень верхньокайнозойських відкладів України (стратиграфічний аспект) 291 pdf_sign

СЛОНИЦЬКА С.Г. Деякі результати комплексної інтерпретації потенціальних полів Західного регіону України 296 pdf_sign

СОБЧЕНКО А.Ю. Исследование двумерной стохастической модели ветра регионов Украины 301 pdf_sign

ТКАЧЕНКО М.В., СОКОЛОВ В.О. Приватні малі (юніорні) підприємства при проведенні геологорозвідувальних робіт 305 pdf_sign

ТОЛКУНОВ А.А. Інформаційна складова інвестиційної привабливості об’єктів мінерально-сировинної бази України 309 pdf_sign

ТОЛКУНОВ А.А., ОМЕЛЬЧЕНКО Т.В. Тріалог держави, інвестора та суспільства як передумова раціонального та ефективного використання надр 313 pdf_sign

ТОЛКУНОВ А.А., БЕГАЛЬ А.С., ГАВРИЛЮК Р.О. Напрями розвитку робіт з підготовки та освоєння вуглеводневої ресурсної бази Північно-Західного шельфу Чорного моря 315 pdf_sign

ТУЗЯК Я.М. Сучасні тенденції розвитку стратиграфії та їхнє значення для геологічної науки в Україні 320 pdf_sign

ЧЕПІЖКО О.В., КАДУРІН В.М. Актуальність комплексності еколого-геологічних досліджень на ТГС шельфу Чорного моря 325 pdf_sign

ШАЙДОРОВА І.М., БАРВІНСЬКА Л.В., ЄРМОЛЕНКО Г.О. Геолого-економічна оцінка запасів вугілля діючих шахт Західного Донбасу 329 pdf_sign

ШАПРАН А.Б., КОШЛЯКОВ О.Є., ЛІХОШЕРСТОВ О.О., КАЧАЛОВА О.І., ІСОНКІН О.О. , КОЛОТІЄВСЬКИЙ Р.П. Деякі особливості складання ТЕО при повторній оцінці родовищ корисних копалин 335 pdf_sign

ШЕВЧЕНКО О.Л. Оцінка бар’єрної стійкості водозбірних басейнів чорнобильської зони відчуження 339 pdf_sign

ШЕРЕМЕТ Е.М., СТРЕКОЗОВ С.Н., СЕТАЯ Л.Д. Азовское редкоземельное месторождение Украинского щита как новый инвестиционно-привлекательный тип промышленных месторождений 344 pdf_sign

ШЕСТОПАЛОВ В.М., ШИБЕЦЬКИЙ Ю.О., ПЕТРЕНКО Л.І. Місце Національної академії наук України у створенні геологічного сховища радіоактивних відходів 348 pdf_sign

ШПАК О.М. Оцінка впливу залишкового забруднення зони аерації нафтопродуктами на забруднення ґрунтових вод з використанням математичного моделювання 353 pdf_sign

ЯНКО В.В., КАДУРІН С.В., КРАВЧУК Г.О. , КУЛАКОВА І.І. Мейобентос як пошукова ознака скупчень газоподібних вуглеводнів у донних відкладах Чорного моря 357 pdf_sign

ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ pdf_sign