УХВАЛА
Геологічного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2017)»
м. Одеса, 19-24 червня 2017 р.

За підтримки Державної служби геології та надр (Держгеонадр) України Український державний геологорозвідувальний інститут (УкрДГРІ) з 19 по 24 червня 2017 року організував і провів у м. Одесі четвертий Міжнародний геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум – 2017)».

Метою Геофоруму-2017 були:

розгляд науково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на максимальне забезпечення України власною мінеральною сировиною на основі дотримання принципу сталого розвитку;

обмін досвідом з геологічного вивчення та використання надр;
обговорення актуальних проблем геологічної галузі й надрокористування;

налагодження співпраці науковців і виробничників з надрокористувачами всіх форм власності;

консолідація зусиль наукових й виробничих організацій у пріоритетних напрямах діяльності та реформуванні геологічної галузі;

відзначення 60-річчя УкрДГРІ, висвітлення й пропаганда провідної ролі геологічної науки у розвитку мінерально-сировинної бази.

У роботі Геофоруму-2017 взяли участь 115 учасників з 27 підприємств і організацій, у тому числі провідні фахівці підприємств Держгеонадр (ДКЗ України, УкрДГРІ, ДГП «Геолекспертиза», ДГП «Укргеофізика», ДРГП «Донецькгеологія», ПАТ «Національна акціонерна компанія «Надра України», ДП «Укрнаукагеоцентр»); вітчизняних академічних інститутів (Інститут геологічних наук, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення, Інститут проблем машинобудування; вищих навчальних закладів (КНУ імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет, Одеський національний університет, Донецький національний університет); видобувних і сервісних компаній, представники зарубіжних компаній, інших підприємств, організацій та установ.

На Геофорумі-2017 було розглянуто широке коло питань, у тому числі:
1. Пріоритетні напрями розвитку та відновлення мінерально-сировинної бази України (вуглеводні, рудні та нерудні корисні копалини, підземні води);

2. Стан і перспективи регіональних геологічних та еколого-геологічних досліджень території України;

3. Новітні геолого-геофізичні технології пошуків і розвідки родовищ корисних копалин.

4. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин як регулятор оптимального користування надрами.

5. Нетрадиційні джерела вуглеводнів і відновлювальної енергії.

6. Законодавча та нормативно-правова база надрокористування.

Геофорум-2016 ВІДЗНАЧАЄ:

Через відсутність системного реформування геологічної галузі впродовж останніх десятирічь, несвоєчасне і недостатнє фінансування геологорозвідувальних робіт (ГРР) у галузі накопичилося багато проблем.

Як і в попередні роки, в програмних, усних і стендових доповідях учасники Геофоруму неодноразово наголошували на необхідності реформування геологічної галузі для забезпечення ефективного функціонування інституцій у сфері, пов’язаній із надрокористуванням та охороною довкілля; суттєвого поліпшення організаційної роботи центрального органу виконавчої влади, передовсім шляхом суттєво збільшення у його штаті фахівців-геологів; запровадження та проведення державного моніторингу надрокористування.

У низці доповідей було розглянуто використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії в Україні, зокрема гідротермальної енергії та інших нетрадиційних енергоносіїв, наведено приклади успішних наукових і технічних проектів тощо.

Значна частина доповідей стосувалася стану та напрямків вдосконалення нормативно-правового, законодавчого та кадрового забезпечення геологічної галузі.

Численні доповіді були присвячені питанням наукового супроводу ГРР і надрокористування на різних етапах і стадіях, зокрема обґрунтуванню оптимальних напрямів робіт на стратегічно важливі корисні копалини (руди кольорових і благородних металів, вугілля, підземні води тощо), методиці їхнього проведення, інтерпретації результатів, побудові геологічних моделей, геолого-економічній оцінці, еколого-геологічним питанням, а також пошукам нетрадиційних вуглеводнів на шельфі Чорного моря. При цьому відзначалася провідна роль УкрДГРІ в ефективному проведенні ГРР і нарощуванні мінерально-сировинної бази України впродовж 60 років його діяльності.

Геофорум-2017 УХВАЛИВ:

1. Відзначити необхідність суттєвого підвищення ролі галузевої й академічної науки у формуванні галузевих програм і перспективних планів і забезпечення належного наукового супроводження ГРР всіх стадій і на всі корисні копалини.

2. Звернути увагу Мінприроди України і Держгеонадр України на незадовільний стан фінансування ГРР державних геологічних підприємств. Наголосити на необхідності змін порядку фінансування соціально важливих напрямів ГРР.

3. Рекомендувати Держгеонадрам України затвердити перелік пріоритетних напрямів геологорозвідувальних робіт, які мають стратегічне і соціальне значення, з урахуванням досвіду геологічних служб країн Європи (бази даних, картування, екогеологія, гідрогеологія тощо) і забезпечити їхнє першочергове і безперебійне фінансування з державного бюджету.

4. Рекомендувати Мінприроди України утворити при Держгеонадрах України експертну групу з провідних українських учених і виробничників для розробки концепції і стратегії реформування геологічної галузі, а також удосконалення законодавчого та нормативно-правового забезпечення надрокористування.

5. Рекомендувати суттєво доопрацювати останню редакцію «Кодексу України про надра» на основі забезпечення принципу сталого розвитку й інтересів народу України та обговорити на засіданні круглого столу Мінприроди України.

6. Розробити заходи з розширення джерел фінансування ГРР за рахунок запровадження цільових ставок відрахувань для відновлення мінерально-сировинної бази, залучення коштів інвесторів та місцевих бюджетів. Вжити заходів для відновлення у Державному бюджеті України захищеної статті на фінансування геологорозвідувальних робіт.

7. Створити сприятливі умови для залучення інвестицій з метою геологічного вивчення України шляхом забезпечення спрощеного доступу до геологічної інформації; спрощення процедури отримання спеціального дозволу на користування надрами; запровадження суттєвих пільг для інвесторів, що виконують геологічне вивчення за рахунок власних коштів.

8. Вважати за доцільне проведення постійного моніторингу ресурсної бази, переоцінки запасів корисних копалин та внесення відповідних змін до Державних балансів корисних копалин з виділенням «ринково активних» запасів.

9. Вжити термінових заходів для відновлення моніторингу підземних вод як складової частини загальнодержавного моніторингу довкілля. Відновити на базі УкрДГРІ Науково-методичний центр з моніторингу довкілля в межах компетенції Держгеонадр. Розробити програму вдосконалення системи моніторингу підземних вод в Україні з урахуванням вимог Водної рамкової директиви та інших документів Євросоюзу.

10. Вважати за необхідне поглиблення досліджень перспектив України з видобутку нетрадиційної вуглеводневої сировини, шляхом організації пілотного науково-дослідного проекту буріння пошуково-розвідувальних свердловин на вуглеводні нетрадиційного типу із залученням коштів інвесторів.

11. У напрямі робіт з інформатизації суспільства запровадити в рамках Держгеонадра та її підприємств сучасні технології обміну геологічною інформацією, сформувати єдиний інформаційний простір шляхом створення інформаційного порталу з відомостями щодо геологічного вивчення надр та надрокористування, розпочати розробку комплекту електронних довідників за видами корисних копалин.

12. Вважати пріоритетним напрямом ГРР системну оцінку й освоєння техногенних родовищ (промислових відходів) для видобутку дефіцитних кольорових, рідкісних і благородних металів, зменшення відходності надрокористування.

13. Провести аудит кернового матеріалу, створити умови для його збереження та використання як національного надбання.

14. Підготувати та провести у 2018 році Геофорум-2018, присвячений 100-річчю Українського геологічного комітету (геологічної служби України).

15. Доручити УкрДГРІ підготувати інформацію про результати «Геофоруму-2017» та розмістити її на офіційному сайті Держгеонадр, а також опублікувати найкращі доповіді у фахових виданнях «Мінеральні ресурси України» та «Збірник наукових праць УкрДГРІ».