N 01’2017

 • [Титул, зміст] 2 МРУ-01-2017
 • Василенко А. П. [Принципи й методи кількісної оцінки перспективних і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин]{Principles and methods of quantitative evaluation of perspective and prognostic resources of solid minerals} 3-6 МРУ-01-2017
 • Красножон М. Д., Лютий Г. Г. [Щодо принципів та положень нової редакції Кодексу України про надра]{About the principles of new edition of the subsoil code of Ukraine} 7-10 МРУ-01-2017
 • Чепіжко О. В., Кадурін В. М., Кадурін С. В., Волкова О. І. [Формування ефективного управління техно-геологічними системами в надрокористуванні: реальність і перспективи]{The formation of effective management of technical-geological systems in geological subsoil: reality and perspectives} 11-16 МРУ-01-2017
 • Костенко М. М. [Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита. Cтаття 2. Літологічні палеореконструкції, петро- і геохімічні особливості та стратиграфічне положення]{Homorska series of Volyn block of Ukrainian shield. Article 2. Lithological reconstruction, geochemical and petrochemical features and stratigraphic position}17-25 МРУ-01-2017
 • Шаталов М. М. [Сурозький золоторудний вузол Приазовського мегаблока Українського щита]{Surozh gold-ore cluster of the Near-azovian megablock of the Ukrainian shield} 26-33 МРУ-01-2017
 • Онуфришин С. В., Іванишин В. А., Корзаченко М. М. [Селюківська площа – полігон для вивчення карбонатних відкладів візейського ярусу. Стаття 2. Наукові та практичні результати пошукового буріння]{Selukivska area is ground for study of carbonate sedimentations viseiskogo tier. Article 2. Scientific and practical results of searching boring drilling} 34-41 МРУ-01-2017
 • Лебідь В. П. [Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у Східному регіоні України. Стаття 3. Обґрунтування пілотних об’єктів освоєння ресурсного потенціалу базогенного комплексу]{Features of development of new direction exploration work in the Eastern region Ukraine. Article 3. Justification pilot facilities development resource potential base complex} 42-47 МРУ-01-2017
 • Сиса Л. В., Карабин В. В., Карп’як О. Р. [Просторовий розподіл нафтопродуктів у ґрунтах у зоні впливу залізничного транспорту (на прикладі ділянки Львів-Мостиська)]{Three-dimensional oil products distribution in soils caused by railway transport (case of Lviv-Mostyska railway section)} 48-51 МРУ-01-2017
 • Войтенко Ю. І. [Про значення геомеханіки в нафтогазовій геології та процесах розкриття продуктивних горизонтів]{The importance of geomechanics in oil and gas geology and in the processes of opening producing horizons} 52-55 МРУ-01-2017
 • [Cвітлої пам’яті видатного металогеніста – професора Леоніда Станіславовича Галецького] 55 МРУ-01-2017