N 04’2016

  • [Титул, зміст] 2 МРУ-04-2016
  • Костенко М. М. [Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита. Стаття 1. Геологія й породний склад] {Homorska series of Volyn block of Ukrainian Shield. Article 1. Geology and rock composition} 3-11 МРУ-04-2016
  • Галецький Л. С., Науменко У. З., Чернієнко Н. М. [Основні типи рудоносних структур України] {The main types of ore-bearing structure of Ukraine} 12-19 МРУ-04-2016
  • Яременко О. В. [Геологічні умови формування й комплексне освоєння Торчинського апатит-ільменітового родовища] {Geological conditions of formation and complex development of Torchyn apatite-ilmenite deposits} 20-24 МРУ-04-2016
  • Зінчук М. М., Коптиль В. І. [Особливості алмазів із сучасних розсипів у зоні поширення високопродуктивних кімберлітових діатрем] {Specific features of diamonds from modern placers in the zone of high-productive kimberlite diatremes distribution} 25-31 МРУ-04-2016
  • Алієв Ад. А. [Нетрадиційні паливно-енергетичні ресурси Азербайджану] {Unconventional fuel and energy resources of Azerbaijan} 32-38 МРУ-04-2016
  • Лебiдь В. П. [Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у Східному регіоні України. Стаття 2. Контури глибинної моделі нафтогазоносійності базогенного комплексу] {Features of development of new direction exploration work in the Eastern region Ukraine. Article 2. The contours of deep oil and gas basal complex models} 39-46 МРУ-04-2016
  • Курганський В. М., Ручко К. О. [Визначення коефіцієнта нафтонасичення низькоомних пластів-колекторів за нейтронними характеристиками середовища на прикладі Дніпровсько-Донецької западини] {Determination coefficient of oil saturation with low-resistivity reservoirs according to neutron characteristics of the environment} 47-49 МРУ-04-2016
  • [Українські геологічні екскурсії для студентів-геологів Краківської гірничої академії] I-II МРУ-04-2016