N 1-2’2019

[Титул]{Title} 1-2 pdf_sign

[Зміст]{Content} 5-6 pdf_sign

Костенко М. М. [Петро- і геохімічні особливості дайкових утворень основного та середнього складу Волинського мегаблока Українського щита]{Petrochemical and geochemical features of dyke formations of the mafic and intermediate composition of Volyn block of the Ukrainian shield} 9-31 pdf_sign

Василенко А. П., Ісаков Л. В. [Прогнозні критерії та пошукові ознаки рідкіснометалевого зруденіння в пегматитах Північно-Західної та Центральної частини Українського щита]{Forecasting criteria and search signs for rare-metal mineralization in pegmatites of the Northwest and Central parts of the Ukrainian shield)} 32-41 pdf_sign

Зинчук Н. Н. [О докембрийских источниках алмазов в россыпях]{About precambrian sources of diamonds pla­cers} 42-57 pdf_sign

Веклич Ю. М., Шевченко О. М. [Актуальні аспекти української геологічної картографії]{The actual aspects of ukrainian geological cartography} 58-75 pdf_sign

Ловинюков В. І., Лисенко О. А., Литвинюк С. Ф. [Оцінка достовірності розвіданих запасів корисних копалин за даними розробки родовищ]{Prospected reserves of useful minerals authenticity estimation on development of the deposits data} 76-84 pdf_sign

Зур’ян О. В., Шапран А. Б., Качалова О. І., Ісонкін О. О., Марченко Ю. Ф., Величко Т. В., Шалдибіна А. В. [Досвід застосування інструментів економічного аналізу для вирішення завдань оптимізації техніко-економічних показників об’єктів надрокористування]{Experience of application of toolkits of the economic analysis for the decision of problems of optimization of technical and economic parameters for subsurface usage objects} 85-101 pdf_sign

Коломійченко Б. Ф., Бесценна Л. Г., Кролевецька Г. С. [Пропозиції з проведення індексації залишкової кошторисної вартості геологорозвідувальних робіт, які виконують за довгостроковими проектами]{Proposals for the indication of the residual estimated cost of geological exploration works performed by long-term projects} 102-109 pdf_sign

Шалдибін М. В. [Касація як гарантія законності рішень, ухвалених у суді першої та апеляційної інстанцій]{Cassation as a guarantee of the lawfulness of decisions taken by the court of first and appellate instance} 110-114 pdf_sign

Гулій В. М., Костюк О. В., Куземко Я. Д. [Глибинні потоки “молодих вуглеводнів” як природні і рукотворні об’єкти наукового дослідження та геотуризму]{Deep flows of “young hydrocarbons”, as natural and manufacturing objects of scienti­fic researchs and geotourism} 115-123 pdf_sign

Гошовский С. В., Зурьян А. В.[Газогидраты – история человека, открытия, науки. К 50-летию открытия свойства природных газов образовывать залежи в земной коре в твердом газогидратном состоянии]{Gas hydrates – history of a man, disco­very, science. Devoted to 50th anniversary when the ability of natural gas to form deposits in the earth’s crust in solid gas hydrate state was discovered} 124-135 pdf_sign

Кирилюк В. П.[Стратиграфічна схема нижнього докембрію Українського щита та її геохронометричні проблеми. Стаття 1. Загальні відомості та геохронометричні проблеми Дністровсько-Бузької серії Побузького комплексу]{Stratigraphic scheme of the lower precambrian of the Ukrainian shield and the issues with its geochronometry. Article 1. General information and the geochronometric issues of the Dnister-Bug series of the Bug Area complex} 136-152 pdf_sign

[Реферати звітів науково-дослідних робіт, що надійшли до фондів Українського державного геологорозвідувального інституту у 2018 році]{Abstracts of reports of research works from the funds of the Ukrainian state geological research institute. 2018} 153-156 pdf_sign