N 1-2’2017

 • [Титул]{Title} 1-2 pdf_sign
 • [Зміст]{Content} 5-6 pdf_sign
 • Гошовський С. В., Красножон М. Д., Люта Н. Г. [УкрДГРІ – 60 років у авангарді геологічної галузі]{UkrSGRI – 60 years at the vanguard of geological industry} 9-19 pdf_sign
 • Лисенко О. А., Василенко А. П., Костенко М. М. [Геологія рудних і нерудних корисних копалин – важливий напрям наукових досліджень Українського державного геологорозвідувального інституту]{Geology of metallic and non-metallic minerals is an important area of research Ukrainian state geological research institute} 20-32 pdf_sign
 • Макогон В. В. [Геологічне вивчення східного нафтогазоносного регіону України – наукові рішення й здобутки]{Geological study of eastern oil and gas region of Ukraine – scientific solutions and achievements} 33-43 pdf_sign
 • Зур’ян О. В. [Про відновлювані джерела енергії та охорону довкілля як новий напрям наукової роботи Українського державного геологорозвідувального інституту]{Environmental as new direction of research Ukrainian state geological research institute} 44-69 pdf_sign
 • Ліхошерстов О. О., Костенко М. М., Некрасова С. О., Веклич Ю. М., Шевченко О. М., Пилипчук О. М., Ковальчук Л. В. [Регіональні геологічні дослідження – пріоритетний напрям геологічного вивчення надр]{Regional geological study is priority direction of subsoil geological study} 70-91 pdf_sign
 • Костенко М. М. [Геологія, склад і перспективи золотой алмазоносності докембрійських конгломератів Білокоровицької палеозападини]{Geology, composition and prospects of gold-diamond precambrian conglomerates of Billokorovychi trough} 92-118 pdf_sign
 • [Вітаємо з ювілеєм Ірину Владленівну Саніну] 119 pdf_sign
 • Саніна І. В., Люта Н. Г., Лютий Г. Г., Шевчук Л. І. [Комплексна оцінка еколого-гідрогеологічних умов Українського Полісся]{Comprehensive evaluation of ecological and hydrogeological conditions of Ukrainian Polissya} 120-130 pdf_sign
 • Веклич Ю. М. [Гносеологічні аспекти геоеолового морфо-літогенезу]{Gnoseological aspects of geoeolian morpho-lithogenesis} 131-141 pdf_sign
 • Лукин А. Е. [Дегазация Земли, нафтидогенез и нефтегазоносность. Статья 3]{The Earth outgasing, naphtidogenesis and petroleum potential. Article 3} 142-164 pdf_sign
 • Лебідь В. П. [Таксонофікація мінерально-речовинних утворень у базогенному комплексі Дніпровсько-Донецького розсуву]{The separation of mineral and material formations in the base complex of the Dnieper-Donets sliding} 165-177 pdf_sign
 • Гошовський С. В., Сиротенко П. Т. [Сучасне оснащення морських геолого-геофізичних досліджень. Стаття 1]{Modern equipment of marine geological and geophysical research. Article 1} 178-195 pdf_sign
 • Шапран А. Б., Кошляков О. Є., Ліхошерстов О. О., Качалова О. І., Ісонкін О. О., Колотієвський Р. П. [Деякі особливості складання техніко-економічного обґрунтування при повторній оцінці родовищ корисних копалин]{Some of the features of feasibility report at the reassessment of mineral deposits} 196-208 pdf_sign
 • Лютий Г. Г., Люта Н. Г., Саніна І. В. [Шляхи розвитку моніторингу експлуатаційних запасів питних підземних вод]{Ways of development of operational reserves of drinking groundwater monitoring} 209-217 pdf_sign
 • Войтенко Ю. І., Бугаєць В. П., Шукюров А. М. [Розробка новітніх модифікацій кумулятивних зарядів для перфорації пластів у геологорозвідувальних і нафтогазових свердловинах]{Development of the new modifications of shaped charges for perforating of reservoirs in geological and oil-gas wells} 218-223 pdf_sign
 • Гошовський С. В., Кисляк Т. В., Сиротенко П. Т. [Побудова сейсмічного зображення складного геологічного середовища з використанням диференційно-дипольного вертикального сейсмічного профілювання]{Image seismic complex geological environment with the use of differential-dipole vertical seismic proffiling} 224-232 pdf_sign
 • [Вітаємо з ювілеєм Сергія Валентиновича Нечаєва] 233 pdf_sign